Gitarová univerzita
Gitarová univerzita
Novinky
Fórum

.: Hlavné harmonizačné funkcie - Kadencia :.          Kadenciou nazývame súbor hlavných akordov v každej tónine (základný tón), ktorými sa už dá harmonizovať (podložiť jednoduchú pieseň harmóniou - akordami). Tvorí ich súbor troch základných akordov, postavených na I., IV. a V. stupni stupnice. Na každom stupni stupnice môžeme vytvoriť terciovým spôsobom akordy, trojzvuky, štvorzvuky, päťzvuky, šesťzvuky aj sedemzvuky. Pre nás majú význam hlavne trojzvuky (trojhlasy - kvintakordy) a štvorzvuky (štvorhlasy - septakordy).
          V notovej osnove nižšie sú vľavo rozpísané trojzvuky od I. po VII. stupeň, pričom VIII. stupeň už predstavuje opakovanie I. stupňa ale o oktávu vyššie, takž sa sústredíme na I. až VII. stupeň. V pravej časti notovej osnovy sú rovnakým spôsobom rozpísané septakordy (štvorzvuky) a pod notovou osnovou je tabuľka popisujúca celú situáciu aj vzniknuté akordy na jednotlivých stupňoch.

trojhlasy stvorhlasy

stupnica C dur C D E F G A H c
stupne I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII.
trojzvuky C Dmi Emi F G Ami Hmi5b C
štvorzvuky Cmaj7 Dmi7 Emi7 Fmaj7 G7 Ami7 Hmi7/5b Cmaj7


          Z hľadiska kadenice (hlavné harmonizačné funkcie) sú dôležité akordy (súzvuky - viachlasy), ktoré vzniknú na I - IV -V stupni. I. stupeň "tónika" (v našom prípade buď C ako trojzvuk alebo Cmaj7 ako štvorzvuk). IV. stupeň "subdominanta" (F / Fmaj7) a V. stupeň "dominanta" (G / G7). Tieto tri akordy spolu tovria kadenciu a častokrát dostávam otázku prečo práve tieto tri? Odpoveď znie: lebo práve tieto tri akordy stačia na harmonizáciu jednoduchej piesne a tieto tri akordy plnia (pocitovo) všetky dôležité harmonické funkcie a zároveň a čo je najdôležitejšie obsahujú spolu všetky tóny danej stupnice! Vychádzajme s už rozoberaného príkladu. Stupnica C dur obsahuje tóny: c-d-e-f-g-a-h. Porovnajme ich s tabuľkou, či tieto akrody obsahuju naozaj všetky tóny stupnice:

kadencia funkcie / tóny F A C E G H D
IV. stupeň subdominanta F A C
I. stupeň tónika C E G
V. stupeň dominanta G H D

          Ak porovnávame tóny stupnice C dur a tóny, ktoré obsahujú tri hlavné funkcie v kadencii, zistíme, že tieto tri akordy (C-F-G) skutočne obsahujú všetky tóny stupnice. Dokonca niektoré tóny sa vyskytnú aj dvakrát. Ide o tóny "c" a "g". Funkcia na I. stupni kadencie - tónika je s dominantou a subdominantou v tzv. "kvintovej príbuznosti", lebo má s obidvomi akordami spoločný jeden tón, ktorý je vždy kvintou akordu: F-A-C / C-E-G / G-H-D. U týchto tónov je možné pod melódiu posadiť dva rôzne akordy s kadencie: pri tóne "c" je to akord C dur alebo F dur a pri tóne "g" je to C dur alebo G dur. Ostatné tóny sa jednoznačne v trojici kadenčných akordov nachádzajú len jedenkrát: tón "d" v dominante G dur (g-h-d), tón "e" v tónike C na I. stupni, tón "f" v F dur (v subdominante), a tiež tón "a" (tercia subdominanty F-A-C). Tón "h" je súčasťou dominanty G dur.
          Ak pri odvodzovaní použijeme štvorzvuky (septakordy) bude celková harmónia "hutnejšia", lebo melodický tón je podložený širším súzvukom. Pri štvorzvukoch je možností pre harmonizáciu viacej. Tónika Cmaj7 vo forme septakordu obsahuje tóny c-e-g-h, subdominanta Fmaj7 = f-a-c-e a dominanta vo forme dominantného septakordu G7 obsahuje tóny g-h-d-f.
          Pri použití kadencie pre harmonizáciu teda využijeme I.-IV a V. stupeň stupnice a na nich postavené akordy (príklad v stupnici C dur):

názov harmonizačnej funkcie skratka kvintakord - trojzvuk / tóny septakord - štvorzvuk / tóny
Tónika T C / c-e-g Cmaj7 / c-e-g-h
Subdominanta S F / f-a-c Fmaj7 / f-a-c-e
Dominanta D G / g-h-d G7 / g-h-d-f


          Tónika (T = Tonika = tonic) je I. stupeň v stupnici. Tónika tvori základny ton stupnice resp. tóniny, na ktorom stoji zaklady akord toniny. Tonika vyvolava pocit kludu, pokoj v harmonii.

          Subdominanta (S = Subdominanta = Subdminant) - hovori sa jej aj spodna dominanta. Označuje stvrtý tón (IV.stupeň) diatonickej stupnice alebo súzvuk na ňom postavený. Subdominanta sa nazýva preto, lebo je v rovnakej vzdialenosti pod tónikou v akej je dominanta nad ňou - v intervale čistej kvinty. Mezi tónikou a subdominantou je vzdialenosť čistej kvarty. Spolu s tónikou a dominantou tvorí základné harmonické funkcie.

          Dominanta (D = Dominanta = Dominant - dominujúci ton) V. stupeň v zharmonizovanej stupnici (môze byť vo forme ako kvintakord, septakord alebo nónový akord). Vyjadruje "pohyb" a "pýta si" aby za ním harmónia ešte pokracovala do kľudu - rozvinula sa do toniky. Dominantný septakord (skratka DS) je jednym z najdoležitějších harmonických útvarov. Skládá sa z durového kvintakordu a malej septimy a rozvija sa do tóniky. Mezi tónikou a dominantou je vzdialenosť čistej kvinty. Ak chcete preisť na akordové hmaty kadencií v rôznych tóninách v durovej alebo molovej stupnici, kliknite na príslušné tlačidlo.

dur po kvintách
 
dur po kvartách

mol po kvintách
 
mol po kvartách


K tejto téme k dispozícii sú zatiaľ nasledovné videa s kanálu You Tube od marianguitar:GUMM_024 Akordové kadencie (dur)
GUMM_025 Molové akordové kadencie
GUMM_041 Harmonizácia Základnej diatonickej radyDesign by Tevacode
Nájdete nás aj na facebooku