Gitarová univerzita
Gitarová univerzita
Novinky
Fórum

.: Odvodenie základných intervalov :.          Odvodenie intervalov v základnej diatonickej rade (DR) tvorí základ pre pochopenie ich vzniku a stavby. Intervaly odvodené zo základnej diatonickej rady sa nazývajú pôvodné intervaly. Môžeme ich odvodiť zo vzostupnej (stúpajúcej) alebo zostupnej (klesajúcej) diatonickej rady. Nasledujúca schéma opisuje odvodenie intervalov:

tabuľka odvodenia základných intervalov


Názov intervalu pri odvodení medzi jednotlivými tónmi DR nájdete v prieniku dvoch tónov tabuľky (riadok/stĺpec).

intervaly priesečník


          Tabuľka nižšie znázorňuje prehľad základných intervalov. Legenda k tabuľke, riadky zhora: smer odvodenia, číselné označenie, jednotlivé tóny diatonickej rady, latinský názov intervalu, dvojica zúčastnených tónov v základnom odvodení a počet poltónov - vzdialenosť medzi nimi. Pod hrubou čiarou sú uvedené ďalšie príklady dvojíc tónov, ktoré tvoria v diatonickej rade uvedené intervaly. Predposledný riadok určuje možnú vzdialenosť v poltónoch, pričom číslo v zátvorke určuje ďalšiu možnú veľkosť, vzdialenosť - 1 (2) znamená jeden alebo dva poltóny, atď.
          Pri intervale primy nerozlišujeme interval vrchný alebo spodný. Nie je to možné. Prima (čistá) má totiž nulovú výškovú vzdialenosť medzi porovnávanými tónmi (c1 - c1, d1 - d1, atď.).
          Ak budeme pri porovnávaní vzostupnej diatonickej rady postupovať tak, že prvý tón (primu) porovnáme postupne so všetkými ostatnými tónmi, dostaneme nasledujúce výškové odstupy (ide o intervaly vrchné - vzostupné):


intervalové vzdialenosti nahor


          Pri porovnávaní zostupnej diatonickej rady je prímou c2. Porovnajme ju postupne zo všetkými ostatnými tónmi dostaneme nasledujúce výškové odstupy (ide o intervaly spodné zostupné):


intervalové vzdialenosti nadol


          Porovnajme výškové vzdialenosti vo vzostupnej a zostupnej diatonickej rade a tým odvodíme všetky, tzv. pôvodné intervaly:


porovnanie základných intervalov


Porovnaním týchto intervalov zistíme nasledujúce:

1. Prima, kvarta, kvinta a oktáva majú vždy rovnakú kvalitu - veľkosť. Preto sa nazývajú čisté intervaly (pôvodné čisté intervaly).

2. Sekunda, tercia, sexta a septima majú pri vzostupnom odvodení väčšiu veľkosť, veľké intervaly, ako pri zostupnom odvodení, malé intervaly.

3. Pretože všetky tieto intervaly (čisté, veľké i malé) vznikli pri odvodení z diatonickej rady, tvoria všetky skupinu tzv. pôvodných diatonických intervalov. Vyššie uvedené môžeme zhrnúť do nasledovných schém:


intervaly - globálne tabuľky


Design by Tevacode
Nájdete nás aj na facebooku