Gitarová univerzita
Gitarová univerzita
Novinky
Fórum

.: Melodické tóny :.


          Nadväzujem na predchádzajúcu tému "improvizačné východiská". V nasldujúcom sa naučíme jednoducho poznať a určiť kam patria jedotlivé tóny, ktoré počas hry nejakej melódie hráme a oni "bežia" nad nejakým konkrétnym harmonickým podkladom. Vysvetlíme si to na príklade v stupnici C dur.

Melodické tóny sú tóny, ktoré sa v danom momente hry (takte, úseku skladby) nezhodujú s tónmi hraného (alebo harmonicky cíteného) akordu avšak nachádzajú sa v aktuálej stupnici (tónine) v ktorej sa skladba (alebo daný úsek skladby) hrá.
          Vychádzajme so stupnice "C dur" d tónmi c - d - e - f - g - a - h. Toto sú tóny stupnice, ktoré môžu byť počas hry v melódii tónmi akordickými alebo melodickými. Postavme si na tejto stupnici jednoduchú harmóniu vo forme hramonického (kadenčného) podkladu (KADENCIA = súbor troch základných akordov, postavených na danej stupnici terciovým systémom:


T = tónika (I.stupeň) C (C dur) c - e - g

S = subdominanta (IV.stupeň F (F dur) f - a - c

D = dominanta (V.stupeň G (G dur) g - h - d


Vytvorme jednoduchý "sled týchto akordov" ako harmonický podklad, napr v 4/4 takte 4 takty: / C / F / G / C /

V prvom takte hráme C dur s tónmi c-e-g, to znamená, že tieto tóny sú v danom okamihu (takte, kým trvá tento akord) AKORDICKÉ...

Ostatné tóny stupnice C dur (d, f, a, h) sú v tomto takte - trvania akordu C dur) MELODICKÉ...

Ak by sa vyskytli iné tóny, v tomto prípade nejako chromaticky pozmenené, napr.: cis, dis, fis, gis, ais, des, es, ges, as, hes, tak tieto tóny sú CUDZIE...

Ak prejdeme na druhý takt, kedy bude aktuálny akord F dur, tak situácia sa opakuje, s tým, že akordickými tónmi sa stávajú tóny aktuálne znejúceho akordu, tj: "f - a - c" a ostatné tóny stupnice d, e, g, h sú v danom momente melodické. Cudzie tóny zostávajú rovnaké ako u C dur, nakoľko sa jedná o tóny mimo našej aktuálnej stupnice C dur.

Tretí takt v slede je akord G dur (tóny: g-h-d) čo sú v tejto časti skladby tóny akordické, ostatné tóny stupnice C dur (c,e,f,a) sú melodické. No a na záver nášho krátkeho rozboru sú cudzie tóny zostávajú rovnaké, nakoľko sa jedná o tóny mimo našej aktuálnej stupnice C dur, teda tóny: cis, dis, fis, gis, ais, des, es, ges, as, hes.

Štvrtý takt sa opakuje situácia ako v prvom takte.

Úloha pre vás: Skúste určiť, ktoré tóny su akordické, melodické a cudzie v tónine G dur (stupnica G dur), tóny: g - a - h - c - d - e - fis (stupnicu G dur sme si už preberali a tak isto aj kadenciu G dur). Určite akordické, melodické a cudzie tóny na sled akordov: G / D / G / C /, v priebehu tých naznačených taktov, alebo to popíšte všeobecne, kedy to ako bude pri jednotlivých akordoch.
Design by Tevacode
Nájdete nás aj na facebooku