Gitarová univerzita
Gitarová univerzita
Novinky
Fórum

.: Stupnice :.          Usporiadaním tónov podľa výšky (kmitočtu) vznikajú tónové sústavy. Pri takomto usporiadaní vznikne rada tónov (v notovej osnove hovoríme o usporiadaní nôt) v ktorej tóny postupujú vždy smerom od nižšieho k vyššiemu. Určitá časť tejto rady môže tvoriť stupnicu.

          Stupnica - je rad tónov, ktoré sú usporiadané podľa svojej výšky. Ak tóny smerujú od nižšieho k vyššiemu tvorí stupnica vzostupnú radu. Ak hráme takúto stupnicu od najvyššieho tónu smerom k najnižšiemu vznikne zostupná rada. Z funkčného hľadiska je stupnica umelým útvarom a z praktického hľadiska je útvarom technickým. Stupnicami si gitarista precvičuje a zdokonaľuje prstoklad a techniku hry. Stupnice tvoria základ tónového materiálu pri stavbe gitarových sól a melodiky. Stupnice sa delia podľa dvoch základných hľadísk:


rozdelenie stupníc


Tóny stupnice C dur na hmatníku (1 - 12 poloha) z pohľadu ako znejú v skutočnosti:

diatonická rada
Základnú durovú stupnicu na hmatníku po 12 pražec (od tónu C) zobrazuje vyššie uvedená schéma.

Základnú diatonicku stupnicu od C tvorí pôvodná Diatonická rada:

C - D - E - F - G - A - H / c - d - e - f - g- a - h / c1 - d1 - e1 - f1 - g1 - a1 - h1 atd.
          Na obrázku (vyššie) sú v kruhoch vyobrazené tóny diatonickej stupnice. Biele kruhy označujú tóny z ktorých sa skladá akord C dur. – (I. III. a V. stupeň každej sedemtónovej stupnice), tzv. harmonické - akordické tóny c - e - g, alebo: c1 - e1 - g1 atd.. Čierne kruhy predstavujú ostatné tóny tejto stupnice, ktoré sa nazývajú melodické tóny d - f - a - h alebo: d - f1 - a1 - h1 atd.. Podľa rozloženia tónov v bielych kruhoch môžeme odvodiť hmaty akordu C dur na hmatníku.
          V nasledujúcej časti si ukážeme najpoužívanejšie stupnice a vysvetlíme ich odvodenie podľa počtu tónov a možnú spôsob hry na hmatníku gitary. Pri každej stupnici vysvetlíme jej vznik, stručne ju charakterizujeme a uvedieme jej prstoklady. Prstoklady precvičujeme vzostupne (smerom nahor) aj zostupne (nadol) a neskôr (ako zdatnejší hráči) môžeme pri cvičení stupníc využiť aj príklepy a uvoľnenia. Nezabúdajme na dodržiavanie zásad hry ľavou a pravou rukou.


Pentatoniky
 
Hexatoniky
 
Modusy


Ostatné-7t
 
Oktatoniky
 
Ostatné


          Prstoklady čítame podľa príkladu v na dvoch nižších schémach. Označenie strún je vpravo v štvorcoch od spodku E – A – d – g – h - e. Vodorovné čiary znázorňujú struny, zvislé čiary pražce. Arabské čísla označujú aktuálnu polohu medzi pražcami. Kruhy znázorňujú hmaty prstami ľavej ruky (ĽR) na hmatníku. Biele kruhy označujú základný tón stupnice a tmavé kruhy tóny ostatné. Každý kruh má blízko seba rôzne číselné značenie. Ak sú čísla umiestnené napravo vyššie od označeného tónu označujú prstoklad ĽR. (1 – ukazovák, 2 – prostredník, 3 – prstenník, 4 – malíček) – nasledujúca schéma vľavo. Ak sú čísla umiestnené naľavo vyššie označujú príslušný interval v stupnici (napr.: 1 – čistá prima, 2 – veľká sekunda, 3b - malá tercia, 5 – čistá kvinta, 6 – veľká sexta) – nasledujúca schéma vpravo:          Najskôr cvičíme každú stupnicu v základnom tvare. Päť, šesť a osem tónové stupnice ako aj durové stupnice sú uvádzané od tónu „C“ a molové od tónu „A“. Uvádzané prstoklady pri jednotlivých stupniciach nepredstavujú nemenné dogmatické postupy ale možnosť – usmernenie. Postupné ukladanie prstov na hmatníku pri praktickej hre je závislé od viacerých faktorov.

diskusia k téme
Design by Tevacode
Nájdete nás aj na facebooku